Generalforsamling

26 april 2022, kl. 19:00 i Årby Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent: Her vælges Bent Wacher

 2. Bestyrelsens beretninger: Martin fremlægger sin beretning.
  Beretningen er godkendt

 1. Revideret regnskab 2021 forelægges til godkendelse.
  Bo fremlægger regnskab.
  Med hensyn til noter spørges der til om erstatninger til sprøjtezoner er engangsbeløb hvilket der svares ja til.

  Der spørges til hvilke poster der er lønnede?
  hvilket er kasser og formand.
  Hvad er tabskonto?
  Her svares der at det er hvis forbruger rejser fra regningen.
  Der kommenteres at Kassebeholdningen syntes ikke stor.
  Det oplyses at der ca. er 1,3 millioner i banken, og at der ligges 3 års planer, for at have ressourcer til de behov der måtte være. 2022 er der målerskift.

  Der spørges også til hvor store sprøjtefrie zoner er, her er de gældende regler for nuværende 25 meter.

  Regnskabet er hermed godkendt.

 1. Budget for 2022 forelægges til godkendelse.
  Bo fremlægger budget.
  Der spørges til: Om det ikke alle der betaler målerleje, her fortæller Martin at de tomme grunde ikke har måler.
  Der spørges til: underskud på budget.
  Hvilket er forventeligt, grundet at overskuddet fra 2020 ikke medregnes.

 1. Godkendelse af takstblad for 2023.
  BnBO beskyttelse på takstbladet og budget 2023.
  Martin fremlægger det ny takstblad. Der er ikke ændret i takstbladet fra sidste år, udover beskyttelseszoner for BnBO er kommet med som et punkt på Takstbladet.

  Der spørges til: kan man lave forpagtningsaftale med nogle der dyrker økologisk? Her svares at det muligvis kan lade sig gøre, bestyrelsen skal til at kigge på diverse muligheder.

  Der spørges til: Når de nye vandmålere kommer, skal man så ikke aflæse selv mere?  Martin svarer at det skal vi formentlig de næste år, da det ikke er sikkert at alle kan aflæses elektronisk, nogle skal måske have en antenne monteret. 
  Kan BnBo holdes indenfor kommunens påviste områder? bestyrelsen tilbyder ens afregning til lodsejere.
  BnBo er runde områder, men man skal sikre små hjørner som lodsejer ikke kan dyrke, indgår i afregningen.

  Her går bestyrelsen efter at få lavet frivillige aftaler med lodsejere.
  Takstblad er godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.
  Der er ikke modtaget nogen forslag.

 1. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7.1 Martin Holmbo modtager genvalg og blev valgt
  7.2 Steen Abildgaard modtager genvalg og blev valgt
  7.3 John Gallø modtager genvalg og blev valgt
  7.4 John Jensen modtager ikke genvalg her vælges: Cathrine baisner
  7.5 Suppleant Cathrine overgår til bestyrelsesmedlem og Kim Larsen blev valgt til suppleant.

 1. Valg af revisor og revisor suppleanter
  8.1 Revisor Jytte Wacher modtager genvalg og blev valgt

 1. Eventuelt:
  Er elektroniske vandmålere obligatoriske for alle?
  Her svares ja,- og det er godkendt på generalforsamlingen sidste år.
  Martin fortæller at den nye måler er installeret med en lytter der registrerer om der er forbrug, hvis der er konstant forbrug vil der gives alarm.
  Der opstartes sidste uge af september, med måler skifte.
  Dato for hver enkelt forbruger håber Martin på, at breve udsendes inden sommerferien. Der hvor der er målerbrønd, behøver man ikke at være hjemme, men vandmåleren må gerne markeres.
  Der spørges til: Hvorfor er der ikke målerbrønde ved samtlige ejendomme? Martin fortæller at det også er et fremtidigt ønske for bestyrelsen, men der skal være økonomi til det.
  Der fortælles fra bestyrelsen at ved vandbrud, prioriteres det at få sat målerbrønd op.
  Der spørges til om man ikke bare kan få en målerbrønd opsat af vandværket, hvis man har dårlige forhold på sin adresse.
  Her fortæller Martin at det ikke er en mulighed men forbrugeren har mulighed for selv at betale for installation af målerbrønd, det skal bare være en godkendt og autoriseret smed der udfører arbejdet.

  9 fremmødte + 5 fra bestyrelsen.